RODO

Dane Administratora Danych Osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. „Krystian” Mirosław Małecki z siedzibą we Wrocławiu;

Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują w szczególności:

  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
  • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w P.W. „Krystian” Mirosław Małecki przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.
  • w przypadku przedsiębiorców składających zamówienia per pracownik w P.W. „Krystian” Mirosław Małecki przetwarzamy również imię i nazwisko oraz dane antropometryczne.

2) wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: [rodo@krystian-wrocl.pl];

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia wnioskowanej informacji w formularzu kontaktowym, wypożyczenia wzoru, przedstawienia deklaracji zgodności, świadczenia usług dostępnych dla użytkowników posiadających konto (zakres i cel szczegółowo opisano poniżej w zależności od wykorzystywanych przez Panią/Pana funkcjonalności naszej strony internetowej); W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej lub zamówionego newslettera czy informacji handlowej na mocy naszego uzasadnionego interesu.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może następować:

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności przez P.W. „Krystian” Mirosław Małecki w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na Pani/Pana.

- dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Jako podmiot dostarczający odzież roboczą podlegamy obowiązkom prawnym w zakresie zapewnienia ich jakości i zgodności z przepisami i normami, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych.

- na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana obsługa wiąże się z koniecznością przetwarzania danych. Jeśli nie jest Pan/Pani naszym klientem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby marketingu usług oferowanych P.W. „Krystian” Mirosław Małecki i podmioty z nami związane w oparciu o Pani/Pana zgodę. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

 - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez P.W. „Krystian” Mirosław Małecki lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) W razie zaistnienia potrzeby, będziemy przetwarzać dane osobowe w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Dotyczy to przypadków konieczności zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, badania satysfakcji klientów, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych P.W. „Krystian” Mirosław Małecki płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), marketingu bezpośredniego produktów i usług;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie P.W. „Krystian” Mirosław Małecki Jednakże, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu obsługi Pani/Pana, w celu wykonania ciążącego na P.W. „Krystian” Mirosław Małecki obowiązku prawnego lub realizacji umowy o współpracy z takim podmiotem, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Odbiorcami mogą być przede wszystkim, upoważnieni pracownicy biura informacji gospodarczej, instytucje płatnicze, firmy księgowe, podmioty świadczące usługi marketingowe i IT na rzecz P.W. „Krystian” Mirosław Małecki kancelaria prawna. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z P.W. „Krystian” Mirosław Małecki umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez P.W. „Krystian” Mirosław Małecki. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. P.W. „Krystian” Mirosław Małecki zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez P.W. „Krystian” Mirosław Małecki i / lub przetwarzających dane, o których mowa w pkt 4 wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i P.W. „Krystian” Mirosław Małecki W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla obsługi zapytania, posiadania konta w naszym serwisie lub tak długo, jak będzie Pani/Pan naszym klientem (okres ten został szczegółowo określony poniżej w zależności od wykorzystywanych przez Panią/Pana funkcjonalności naszej strony internetowej);

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uzyskania odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub realizacji celu wykorzystania przez Panią/Pana funkcjonalności naszej strony internetowej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak obsługi zapytania/wniosku;

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie Pani/Pana zgody lub zawartej umowy, ma Pani/Pan prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Pani/Pana lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane